+48 798 023 782

FUNDACJA POLSKO-AUSTRIACKA "SPICHLERZ GALICYJSKI" RODZINY KAPUSTÓW

Adres:
36-120   Sędziszów Małopolski
ul. Letnia 34
Tel:
605050299
Email:
biuro@spichlerzgalicyjski.org
WWW:
www.spichlerzgalicyjski.org
Opis

Fundacja Spichlerz Galicyjski powstała w roku 2015, lecz jej początki sięgają 2003 roku, gdy powstało hasło przewodnie jej działalności: "Spichlerz prawdy, wielkich myśli i ciężkiej pracy".

W zamierzeniu Fundatorów ma ona stanowić swoisty pomost pomiędzy bogatą historią, tradycją i tożsamością terenów dawnej Galicji, a rozwojem nowoczesnego regionu, którego mieszkańcy czerpią z jego korzeni.

Cele statutowe Fundacji mieszczą więc w sobie poszanowanie tego co było, troszcząc się zarazem o przyszłość, nie bojąc się śmiałych niekiedy wizji i planów.

 

Do podstawowych celów Fundacji należą:

 

Z zakresu medycyny i zdrowia:

Poprawa zdrowia psychicznego oraz kondycji psychicznej mieszkańców regionu poprzez profilaktykę, terapie i rehabilitacje (u osób uzależnionych, z depresją, myślami samobójczymi i innymi zaburzeniami psychicznymi);

Wychowywanie oraz terapia poprzez pracę;

Organizacja programów ewaluacyjnych dla osób uzależnionych;

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i bezrobociu;

Rozwijanie i promocja własnych programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej;

Promocja oraz prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej, terapeutycznej, medycznej, leczniczej, sanatoryjnej oraz opiekuńczej, w tym całodobowa opieka nad osobami w podeszłym wieku;

 

Z zakresu historyczno-geograficznego:

Propagowanie oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie historii regionu galicyjskiego;

Działanie na rzecz poprawy stanu i utrzymanie historycznych cmentarzy i kirkutów;

Propagowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie historii regionu;

Prowadzenie polsko-austriackiego dialogu i relacji międzypaństwowych w stosunkach gospodarczych, naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych;

Propagowanie dialogu i wspólnego dziedzictwa kulturowego polsko-austriackiego i chrześcijańsko-żydowskiego, jak również związków międzypaństwowych oraz prowadzenie w tym zakresie przedsięwzięć o modelowym charakterze oraz współpracy transgranicznej;

Upamiętnienie działalności rodu Habsburgów na terenie Galicji, w tym osoby cesarza Franciszka Józefa I;

Rewitalizacja terenów podworskich na terenie dawnej Galicji,

Opieka oraz propagowanie historycznego Traktu Madziarskiego na terenie Galicji;

Propagowanie oraz prowadzenie działań w zakresie retencji i rewitalizacji wód powierzchniowych oraz ochrony wód podziemnych;

Ochrona przed suszą i powodzią, propagowanie innowacyjnych technologii regeneracji gleby w celu zwiększenia zasobów próchnicy i pojemności wodnej;-

Ochrona środowiska naturalnego, oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie osadów i odpadów oraz wytwarzanie energii w tym z odnawialnych źródeł energii i z ciepła odpadowego;

 

Z zakresu przedsiębiorczo- społecznego:

Wspieranie działalności start-up’owych i rozwoju wynalazków,  wzorów użytkowych, finansowanie procesu patentowego oraz finansowanie utrzymywania ochrony patentowej wynalazków i wzorów użytkowych;

Wspieranie przedsiębiorczości;

Rozwój kontaktów z Polonią na świecie oraz pomoc w powrocie emigrantów do kraju;

Działania na rzecz pozyskiwania inwestycji, które mają być zlokalizowane w regionie;

Wspieranie stref przemysłowych, parków technologicznych i przemysłowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości;

Wspieranie rozwoju nowych i innowacyjnych technologii w regionie;

Wspieranie działalności naukowo-badawczej-wdrożeniowej, działalności szkół i  uczelni wyższych, wymian studentów i pracowników naukowych;

Propagowanie oraz prowadzenie innowacyjnych i ekologicznych upraw oraz produkcja ekologicznej żywności i suplementów diety;

Propagowanie oraz prowadzenie agroturystyki, domów spokojnej starości, działalności pensjonatów oraz działalności hotelowej;

Wspieranie centrów badawczych w tym laboratoriów zaawansowanych technologii lotniczych oraz kosmicznych;

Rozwój ładu przestrzennego w regionie;

Rozwój i tworzenie lokalnej samorządności, w tym wspieranie tworzenia się nowych jednostek samorządu terytorialnego;

Humanitarne rozwiązywanie problemów związanych z imigracją i uchodźcami;

Walka z bezrobociem oraz ubóstwem;

Wspieranie edukacji osób w podeszłym wieku, w tym działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Oferty firmy