Opinia podatkowa

Jak prowadzić księgowość z użyciem jednostki rozliczeniowej „Zielony”.

KH -księgi rachunkowe.

Aby prawidłowo rozliczać księgowania obrotów z użyciem jednostki rozliczeniowej Zielony nie trzeba wprowadzać wielu zmian w dokumentacji księgowej, którą standardowo prowadzimy w oparciu o ustawę rachunkowości i ustawy podatkowe. Używając kont zespołu 2. -Rozrachunki i roszczenia- prowadzimy tak jak dotychczas nasze rozliczenia z kontrahentami, również z tymi, którzy będą nam płacić walutą lokalną. Aby jednak zachować przejrzystość w dokumentacji należy do konta - „Pozostałe rozrachunki” utworzyć konto analityczne – „Rozrachunki z systemem Zielony.” Tego konta używamy do księgowania rozrachunków z użyciem jednostki rozliczeniowej – „Zielony”. Ponieważ jednostka rozliczeniowa „Zielony” nie jest walutą i równa jest zawsze 1 złotówce w rozliczeniach nie wystąpią nigdy różnice kursowe.

KPiR - podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Jeżeli prowadzimy naszą księgowość w formie uproszczonej i jest to książka przychodów i rozchodów, to zapisów operacji gospodarczych z użyciem jednostki rozliczeniowej -„Zielony” dokonujemy w taki sam sposób jak prowadziliśmy dotychczas księgowanie dokumentów rozliczanych w złotówkach. Przepisy podatkowe nie wymagają przy tej formie rozliczenia prowadzenia rozrachunków co nie znaczy, że dla własnych potrzeb przedsiębiorcy nie powinni ich prowadzić. Pomocny w tym zakresie będzie niewątpliwie system rozliczeniowy prowadzony przez Administratora dla rozliczeń jednostek „Zielony”.

Kiedy transakcje z udziałem jednostki rozliczeniowej „Zielony” można uznać za rozliczone.

Jeżeli prowadzimy naszą księgowość w formie uproszczonej i jest to książka przychodów i rozchodów, to zapisów operacji gospodarczych z użyciem jednostki rozliczeniowej -„Zielony” dokonujemy w taki sam sposób jak prowadziliśmy dotychczas księgowanie dokumentów rozliczanych w złotówkach. Przepisy podatkowe nie wymagają przy tej formie rozliczenia prowadzenia rozrachunków co nie znaczy, że dla własnych potrzeb przedsiębiorcy nie powinni ich prowadzić. Pomocny w tym zakresie będzie niewątpliwie system rozliczeniowy prowadzony przez Administratora dla rozliczeń jednostek „Zielony”.

Sposób wystawienia faktur i odliczania podatku VAT naliczonego.

Wystawianie faktury z tytułu sprzedaży towaru lub usługi, za którą zapłata ma nastąpić w całości lub w części walutą lokalną Zielony;

1. W przypadku, gdy zapłata za zakup towaru lub usługi, dokonana ma być w całości walutą lokalną Zielony, podatnik sporządza fakturę dokumentującą sprzedaż towaru lub usługi, z uwzględnieniem obowiązujących zasad wystawiania faktur, wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Na fakturze należy podać wartość kwot w złotych polskich. Sprzedaż podlega opodatkowaniu, jak transakcja realizowana w walucie państwowej i tak też należy ją zewidencjonować w prowadzonej przez podatnika ewidencjach. Jako formę płatności należy jednak wskazać walutę lokalną Zielony. Należy zauważyć, że pomimo tego, iż wartość faktury określona jest w złotych polskich, to rozliczenie odbywa się w walucie lokalnej Zielony, poprzez indywidualne konta kontrahentów w programie.2. W przypadku, gdy zapłata za zakup towaru lub usługi dokonana ma być częściowo w walucie lokalnej Zielony a częściowo w polskich złotych, podatnik również sporządza fakturę dokumentującą dostawę towaru lub wykonanie usługi z uwzględnieniem zasad wskazanych w ustawie o podatku VAT. Na fakturze należy podać wartość w złotych polskich, oraz zewidencjonować jak pozostałą sprzedaż, traktując całą kwotę jako należną z tytułu sprzedaży. Przy określaniu formy płatności podatnik powinien określić, jaka część należności zostanie uregulowana walutą lokalną a jaka polskimi złotymi i tak też dokonać rozliczenia z kontrahentem. Sposób rozliczeń nie ma jednak wpływu na zasady wystawiania faktur jak i na zasady prowadzonej przez podatnika ewidencji.3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatnik wykonujący czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1, oraz podatnik zwolniony podmiotowo z VAT (z uwagi na limit obrotów), a także podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż. Jednak, w myśl art. 106b ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w powyższych przypadkach na żądanie nabywcy. Na fakturach wystawionych na żądanie należy podać wartości w walucie państwowej, określając jednocześnie sposób zapłaty w całości lub w części w walucie lokalnej Zielony. Zakres danych, jakie powinny znaleźć się na takich fakturach, wynikają z ustawy o podatku od towarów i usług.Należy również zaznaczyć, że w myśl art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeśli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Na rachunkach należy określić formę dokonania zapłaty (w całości lub części w walucie lokalnej Zielony) i tak też dokonać rozliczenia między kontrahentami. Pozostałe zasady wystawiania rachunków są takie same jak rachunków, dla których formą zapłaty jest waluta państwowa. Podsumowując zasady wystawiania faktur VAT przez podatnika, przy rozliczaniu całości lub części należności w walucie lokalnej Zielony, w niczym nie odbiegają od zasad wystawiania faktur funkcjonujących w codziennym obrocie gospodarczym. Różnicą jest jedynie forma dokonywania rozliczenia między podmiotami. Należy zaznaczyć, że jeśli w systemie komputerowym, do wystawiania faktur, nie ma możliwości zmiany formy rozliczenia transakcji na walutę lokalną, to informację o sposobie rozliczenia w walucie lokalnej można umieścić w dowolnym miejscu na fakturze. Najczęściej jest to pole „uwagi”.

Odliczenia podatku naliczonego z faktury, regulowanej w całości lub w części walutą lokalną Zielony u podatnika rozliczającego VAT na zasadach ogólnych.

W odniesieniu do zasad odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach, za które zapłata następuje w całości lub w części walutą lokalna Zielony, zasady odliczania podatku VAT są tożsame jak odliczenie podatku VAT z faktur, dla których walutą rozliczeniową jest złoty polski. Odliczenie następuje więc na zasadach ogólnych z pominięciem faktu, iż należność została uregulowana w całości lub w części waluta lokalną. Sprzedawca, w przypadku braku zapłaty za fakturę, po spełnieniu pozostałych przesłanek, może również skorzystać z „ulgi za złe długi” określonej w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Potwierdzeniem uregulowania rozliczenia za fakturę jest wydruk z systemu. W tym celu po zalogowaniu się do systemu przez panel logowania, w menu „transakcje” należy wydrukować transakcje z okresu rozliczeniowego.

Metoda kasowa

Sposób wystawiania faktur dla sprzedawców, którzy wybrali rozliczenie podatku VAT metodą kasową.

Dla małych podatników,którzy wybrali sposób rozliczenia podatku VAT metodą kasową, obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, albo też z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT.

Odliczenie podatku VAT naliczonego, z faktury otrzymanej od podatnika rozliczającego się metodą kasową

Jeżeli prowadzimy naszą księgowość w formie uproszczonej i jest to książka przychodów i rozchodów, to zapisów operacji gospodarczych z użyciem jednostki rozliczeniowej -„Zielony” dokonujemy w taki sam sposób jak prowadziliśmy dotychczas księgowanie dokumentów rozliczanych w złotówkach. Przepisy podatkowe nie wymagają przy tej formie rozliczenia prowadzenia rozrachunków co nie znaczy, że dla własnych potrzeb przedsiębiorcy nie powinni ich prowadzić. Pomocny w tym zakresie będzie niewątpliwie system rozliczeniowy prowadzony przez Administratora dla rozliczeń jednostek „Zielony”.

Kiedy transakcje z udziałem jednostki rozliczeniowej „ Zielony” można uznać za rozliczone.

Mały podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. W odniesieniu zaś do nabywcy towaru lub usługi od podatnika rozliczającego się metoda kasową prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie, co do zasady, w okresie w jakim powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Stąd też podatnik, który otrzymał fakturę VAT z adnotacją „metoda kasowa” może odliczyć podatek naliczony z takiej faktury, w rozliczeniu za okres w którym dokonał całości lub część zapłaty za towar lub usługę. Odliczenia można dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Fakt, że podatnik rozlicza się metodą kasową identyfikujemy na podstawie otrzymanej faktury. Na fakturze takiej jest bowiem adnotacja „metoda kasowa”. Bez znaczenia pozostanie dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, jak również dla ustalenia okresu, w którym można odliczyć podatek VAT naliczony u nabywcy fakt, w jaki sposób dokonana ma zostać zapłata za towar lub usługę, tj.czy nastąpi ona w całości walutą lokalną Zielony, czy też częściowo walutą lokalną a częściowo polskimi złotymi. Podstawą potwierdzenia uregulowania zapłaty za fakturę jest w również i w tym przypadku wydruk z systemu.

Informacje podatkowo-prawne zostały opracowane przez doradcę podatkowego z Biura Rachunkowego Biurex Michała Cielibałę. Informacja telefoniczna: 607-133-717
X