+48 798 023 782

Uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek

PIOTR KAMLER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
52-129   Wrocław
ul. Antonia Vivaldiego 27/5
608882171
biuro@prawopopolsku.pl

Zapewniamy uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek oraz innych podmiotów wpisanych do rejestru KRS na terenie całego kraju.

Składane co roku przez spółkę sprawozdanie finansowe zawiera m.in.:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- informację dodatkową
- skróconą opinię biegłego rewidenta
- rachunek przepływów pieniężnych

Znajomość sprawozdania finansowego umożliwia przeprowadzenie oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Sprawozdania finansowe uzyskujemy osobiście w wydziale KRS właściwym dla siedziby spółki poprzez sfotografowanie udostępnionych nam akt.
Zdjęcia dokumentów przekazujemy w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google).
Dodatkowo zapewniamy uzyskanie sądowo poświadczonych odpisów sprawozdań finansowych.