MCS – Mutual Credit System

Krótka charakterystyka systemu.

Uznany i najczęściej stosowany standard tworzący systemy lokalnych walut oraz barterowo-rozliczeniowych systemów transakcyjnych. Społeczność międzynarodowa tworząca ruch wolnych lokalnych walut ten właśnie standard uznaje najczęściej za wyjątkowo bezpieczny oraz transparentny. System polega na otwieraniu kont rozliczeniowych uczestników (firm oraz osób prywatnych) gdzie administrator dopuszcza debetowanie na określonych warunkach kont.

Ze względów bezpieczeństwa system limituje pojemność kont rozliczeniowych tak by uniknąć nadmiernej kumulacji jednostek rozliczeniowych na koncie jednego użytkownika.

Dopuszcza się również możliwość transakcji łączonych, gdzie płatności odbywają się tylko w określonej części jednostkami rozliczeniowymi a reszta w tradycyjny sposób.

Jednostka rozliczeniowa wewnątrz systemu to rodzaj umownego środka płatniczego zawsze równy jednostce waluty krajowej. Stanowi zapis księgowy równy jednostce waluty narodowej.

Jednostka rozliczeniowa wewnątrz systemu jest rodzajem umownego sposobu zapłaty tak jak w umowach cywilno prawnych i nie podlega jako waluta umowna (lokalna) prawu bankowemu.

Nazwę dla jednostki rozliczeniowej w systemie wybiera się dowolnie.

Kreacja Lokalnego Pieniądza.

System Lokalnej Waluty w standardzie MCS nie posiada instytucji emitującej walutę.
Każdy uczestnik , na zasadach określonych przez Administratora, debetując swoje konto czyli doprowadzając do minusowego salda dokonuje emisji. Emisja czyli debety winny być odpowiednio zabezpieczone w zależności od wysokości udzielonego debetu.

Pojawia się tu zjawisko emisji rozproszonej, którą przeprowadzają uczestnicy systemu.

Ostatecznie mamy do czynienia z dwoma rodzajami kont – debetowe oraz kredytowe.

Konto debetowe wykazuje saldo ujemne kiedy uczestnik dokonał zakupu a nie przeprowadził jeszcze sprzedaży. Konto kredytowe jest kontem o saldzie dodatnim ponieważ uczestnik już przeprowadził sprzedaż. Suma kont debetowych (z minusowym saldem) oraz suma kont kredytowych (z saldem dodatnim) zawsze jest równa 0.

Polityka udzielania możliwości debetowania konta uczestnika leży w gestii Administratora oraz celowo tworzonego organu kontrolnego złożonego z uczestników systemu. W tym celu użytkownicy systemu tworzą odrębny podmiot spółdzielczy, który obejmuje min 6% udziałów w spółce Administratora. Spółdzielnia powołuje Radę Nadzorczą, której Administrator umożliwia ciągły nadzór nad kontami użytkowników.

Polityka debetowa (Credit Matrix) ustalana jest wspólnie przez Administratora i Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Zapisy konta odzwierciedlają wszystkie przeprowadzone za pomocą lokalnej waluty transakcje i są przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat w formie elektronicznej. Zasady podobne do zasad w rachunkowości. Raz w roku Administrator wykonuje kopię papierową potwierdzoną przez osoby odpowiedzialne wszystkich sald wszystkich kont w systemie. Kopia papierowa zostaje złożona w archiwum Administratora oraz Rady Nadzorczej.

Cechy systemu

brak instytucji emitującej walutę

emisja na określonych zasadach

emisja rozproszona

X