nowicjusz

Centrum Mediacji Piotr Grabowski

Profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach:cywilnych rodzinnych gospodarczych karnychMediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.Na czym polega mediacja ? Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym [...]

PiotrGrabowski

uczestnik od:
2015-03-18

Opis działalności

Profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach:
  • cywilnych
  • rodzinnych
  • gospodarczych
  • karnych
Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
Na czym polega mediacja ?
Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.
Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.
Kim jest mediator ?
Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.
Jak przystąpić do mediacji ?
Warunkiem przeprowadzenia mediacji, zarówno sądowej, jak i pozasądowej jest zgoda wszystkich skonfliktowanych stron.
  • W przypadku mediacji pozasądowej, z propozycją rozpoczęcia postępowania mediacyjnego do mediatora może zgłosić się jedna ze stron (z prośbą o skontaktowanie się z drugą stroną) lub dwie strony, po wcześniejszym uzgodnieniu chęci podjęcia mediacji.
  • W przypadku mediacji sądowej każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
  • Sprawę do mediacji może skierować policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.
Rodzaje mediacji. Mediacja pozasądowa oraz sądowa.
Mediacja może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).
W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji.
Natomiast w przypadku sądowej – sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator sam kontaktuje się wtedy ze stronami, zapraszając je na spotkanie.
Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo określony termin realizacji oraz koszty postępowania mediacyjnego.
Po przeprowadzeniu mediacji, mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół z mediacji. Jeśli zawarta została ugoda, mediator również przekazuje ją do sądu.
Po uprawomocnieniu ugody mediacyjnej, proces sądowy zostaje zakończony. Co ważne, w przypadku mediacji pozasądowej, na wniosek stron, ugodę mediacyjną również można uprawomocnić w sądzie.
Koszty mediacji pozasądowej.
W mediacji pozasądowej koszty mediacji ponoszą strony. Jeśli nie ustalą inaczej, zwykle pokrywane są po połowie.
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł.
Podane kwoty są kwotami netto. Należy doliczyć wartość podatku VAT.
Koszty mediacji sądowej.
W sądowym postępowaniu mediacyjnym jest to zależne od rodzaju mediacji.
1. W przypadku mediacji ds. karnych i ds. nieletnich koszty mediacji pokrywa sąd. Jednak niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
2. W sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych (rodzinnych, środowiskowych, gospodarczych) za mediację płacą strony – zwyczajowo po połowie, chyba, że postanowią inaczej.
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł.
3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
-przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
-wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nie przekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;
-korespondencji, w wysokości nie przekraczającej 30 zł.
W razie nie przystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków.
Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w pkt 2 oraz wydatki mediatora, o których mowa w pkt 3, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

Dane kontaktowe

Centrum Mediacji Piotr Grabowski

796967162

biuro-porad-prawnych@wp.pl

Starachowice, Sudecka 7

Oferty firmy

X